THỨ BA TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN

THỨ BA TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN

Bài Ðọc I: (Năm II) 1 V 8, 22-23. 27-30

"Chúa đã phán: "Danh Ta sẽ ở nơi đó, để nhậm lời van nài của dân Israel".

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, Salomon đứng trước bàn thờ Chúa, đối diện với cộng đoàn Israel, ông giơ hai tay lên trời và nguyện rằng: "Lạy Chúa là Thiên Chúa Israel, trên trời dưới đất, không có thần nào giống như Chúa. Chúa giữ lời giao ước và lòng từ bi đối với các tôi tớ đang thành tâm đi trước mặt Chúa. Nhưng ai dám nghĩ rằng: quả thật Thiên Chúa ngự ở trần gian? Vì nếu trời và các tầng trời còn không thể chứa được Chúa, huống chi ngôi nhà con xây cất đây! Nhưng lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin đoái nghe lời cầu nguyện và sự van nài của tôi tớ Chúa; xin lắng nghe lời ca khen và kinh nguyện mà tôi tớ Chúa dâng lên trước mặt Chúa hôm nay, ngõ hầu đêm ngày mắt Chúa nhìn xem ngôi nhà này là nơi Chúa đã phán 'Danh Ta sẽ ở nơi đó', để nghe lời cầu nguyện mà tôi tớ Chúa kêu xin trong nơi này, để nhậm lời van nài của tôi tớ Chúa và của dân Israel sẽ cầu nguyện tại nơi đây. Từ thiên cung nơi Chúa ngự, xin Chúa nhậm lời, và khi đã nhậm lời, xin Chúa dủ lòng thương".

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 83, 3. 4. 5 và 10. 11

Ðáp: Lạy Chúa thiên binh, khả ái thay cung điện của Chúa (c. 2).

Xướng: 1) Linh hồn tôi khát khao và mòn mỏi, mong vào hành lang nhà Ðức Thiên Chúa. Tâm thần và thể xác tôi hoan hỉ tìm đến cùng Thiên Chúa trường sinh. - Ðáp.

2) Ðến như chim sẻ còn kiếm được nhà, và chim nhạn tìm ra tổ ấm, để làm nơi ấp ủ con mình, cạnh bàn thờ Chúa, ôi Chúa là Thiên Chúa thiên binh, Ôi Ðại Vương và Thiên Chúa của con. - Ðáp.

3) Ôi Thiên Chúa, phúc đức ai ngụ nơi nhà Chúa: họ sẽ khen ngợi Chúa tới muôn đời. Thuẫn đỡ cho chúng con, xin hãy nhìn xem, lạy Thiên Chúa, xin hãy đoái nhìn mặt Ðức Kitô của Người. - Ðáp.

4) Thực, một ngày sống trong hành lang nhà Chúa, đáng quý hơn ngàn ngày ở nơi đâu khác. Con ưa đứng nơi ngưỡng cửa nhà Chúa con, hơn là cư ngụ trong lều bọn ác nhân. - Ðáp.

 

* * *

 

Alleluia: Ga 14, 23

Alleluia, alleluia! - Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Mc 7, 1-13

"Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục phàm nhân".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ Người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do-thái không dùng bữa mà không rửa tay trước, và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi Người: "Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch?" Người đáp: "Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: "Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người". Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người: rửa bình, rửa chén và làm nhiều điều như vậy". Và Người bảo: "Các ngươi đã khéo bỏ giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục của các ngươi. Thật vậy, Môsê đã nói: "Hãy thảo kính cha mẹ", và "ai rủa cha mẹ, sẽ phải xử tử". Còn các ngươi thì lại bảo: "Nếu ai nói với cha mẹ mình rằng: Những của tôi có thể giúp cha mẹ được là Corban rồi (nghĩa là của dâng cho Chúa)", và các ngươi không để cho kẻ ấy giúp gì cho cha mẹ nữa. Như thế các ngươi huỷ bỏ lời Chúa bằng những tập tục truyền lại cho nhau. Và các ngươi còn làm nhiều điều khác giống như thế".

Ðó là lời Chúa.

 

LECTIO DIVINA THỨ BA TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN

Mc 7, 1-13

"Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục phàm nhân"

1) Kinh khai mạc

Lạy Cha, xin đoái nhìn Gia đình Cha và gin giữ chúng con được an toàn trong sự chăm sóc của Cha, vì mọi niềm hy vọng của chúng con ở trong Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Cha và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Cha và Chúa Thánh Thần, một Thiên Chúa, đến muôn đời. Amen.

2) Bài Tin Mừng : Mc 7, 1-13

Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ Người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do-thái không dùng bữa mà không rửa tay trước, và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi Người: "Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch?" Người đáp: "Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: 'Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người'. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người: rửa bình, rửa chén và làm nhiều điều như vậy". Và Người bảo: "Các ngươi đã khéo bỏ giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục của các ngươi. Thật vậy, Môsê đã nói: 'Hãy thảo kính cha mẹ', và 'ai rủa cha mẹ, sẽ phải xử tử'. Còn các ngươi thì lại bảo: 'Nếu ai nói với cha mẹ mình rằng: Những của tôi có thể giúp cha mẹ được là Corban rồi (nghĩa là của dâng cho Chúa)', và các ngươi không để cho kẻ ấy giúp gì cho cha mẹ nữa. Như thế các ngươi huỷ bỏ lời Chúa bằng những tập tục truyền lại cho nhau. Và các ngươi còn làm nhiều điều khác giống như thế".

3) Suy ngắm

* Bài Tin Mừng hôm nay nói về các truyền thống tôn giáo của lúc bấy giờ và của người Biệt phái dạy truyền thống đó cho dân chúng. Ví dụ, ăn mà không rửa tay, như họ nói, là ăn với bàn tay không tinh sạch. Nhiều truyền thống tách khỏi đời sống và mất đi ý nghĩa. Nhưng, cho dù đó là tinh trạng của sự việc, những truyền thống đó được tuân giữ và dạy cho dân chúng, vì sợ hãi hay vì dị đoan. Bài Tin Mừng trình bày vài lời dạy dỗ của Chúa Giêsu về những truyền thống đó.

Marcô 7, 1-2 : Việc kiểm soát của người Biệt phái và sự tự do của các môn đệ. Những người Biệt phái và Luật sĩ đến từ Giêrusalem, dò xét cách các môn đệ Chúa Giêsu ăn bánh với bàn tay không tinh sạch. Ở đây có ba điểm cần phải được nêu lên : a) Các Luật sĩ đến từ Giêrusalem, đến từ thủ đô! Nghĩa là họ đến để dò xét và kiểm soát điều Chúa Giêsu làm. b) Các môn đệ không rửa tay trước khi ăn! Điều này có nghĩa là việc ở với Chúa Giêsu làm cho họ có can đảm lỗi những quy luật mà truyền thống áp đặt trên dân chúng, nhưng không còn ý nghĩa gì cả, không còn giá trị gì cho đời sống. c) Việc rửa tay, cho đến ngày nay, vẫn còn là quy định quan trọng của vệ sinh, đối với họ, đã có giá trị tôn giáo, được dùng để kiểm soát và coi thường dân chúng.

* Marcô 7, 3-4 : Truyền thống của Người xưa. “Truyền thống của Người xưa” thông truyền những quy luật dân chúng phải tuân giữ để có sự tinh sạch do Luật đòi hỏi. Việc tuân giữ luật là khía cạnh rất nghiêm trọng đối với dân chúng lúc bấy giờ. Họ nghĩ rằng những người không tinh sạch sẽ không nhận được những phúc lành Thiên Chúa đã hứa cho Ông Abraham. Nhưng quy luật về sự trong sạch được dạy dỗ để mở đường tới Thiên Chúa, nguồn mạch của sự bình an. Thực vậy, thay vì là nguồn mạch bình an, những quy luật tạo nên ngục tù, nô lệ. Đối với người nghèo, thực sự không có thể tuân giữ hằng trăm quy định, truyền thống và luật như thế. Chính vì thế họ bị cho là những người ngu dốt và bị kết án, vì không biết luật (Ga 7, 49).

* Mc 7, 5 : Những người Luật sĩ và Biệt phái công kích thái độ của các môn đệ Chúa Giêsu. Những người Luật sĩ và Biệt phái hỏi Chúa Giêsu : Tại sao các môn đệ của Chúa không sống theo truyền thống của Người xưa và ăn bánh với bàn tay không tinh sạch? Họ nghĩ rằng mình quan tâm tới việc biết lý do cho thái độ của các môn đệ. Trong thực tế, họ công kích Chúa Giêsu, vì Ngài cho phép các môn đệ lỗi phạm các quy định về sự trong sạch. Người Biệt phái họp thành một thứ cộng đoàn, quan tâm chính của cộng đoàn đó là tuân giữ tất cả các luật về sự trong sạch. Các Luật sĩ trách nhiệm về đạo lý. Họ dạy những luật liên quan tới việc tuân giữ sự trong sạch.

* Mc 7, 6-13 : Chúa Giêsu chống lại sự bất nhất của người Biệt phái. Chúa Giêsu trả lời bằng cách trích dẫn Isaia : Dân này đến với Ta chỉ bằng lời, phụng sự Ta chỉ bằng môi miệng, trong khi đó lòng họ ở xa Ta (Is 29, 13). Khi nhấn mạnh đến những quy định về sự trong sạch, người Biệt phái làm cho nội dung của Luật Chúa trở nên trống rỗng. Chúa Giêsu nêu lên một ví dụ cụ thể. Họ nói : một người, khi dâng của cải mình cho Đền Thờ, họ không còn có thể dùng những của cải đó để giúp những người có nhu cầu hơn. Như vậy, nhân danh truyền thống, họ làm cho giới răn thứ tư mất nội dung của nó, vì giới răn đó dạy phải yêu cha yêu mẹ. Những con người đó tỏ ra rất tuân giữ luật, nhưng họ chỉ tuân giữ bề ngoài. Trong thực tế, họ ở xa Chúa, như Thánh thi hát : “Danh Ngài là Giêsu Kitô và đang đói, đang sống ngoài lề đường. Khi dân chúng đi qua, đôi khi họ không dừng lại, vì họ sợ đến nhà thờ trễ!” Vào thời Chúa Giêsu, dân chúng, trong sự khôn ngoan của họ, không đồng ý với mọi điều họ được dạy dỗ. Họ mong rằng một ngày nào đó Đức Messia (Thiên Sai) sẽ đến chỉ cho họ con đường khác để đạt tới sự trong sạch. Nơi Chúa Giêsu niềm hy vọng này trở nên hiện thực.

4) Hiến Luật Salêdiêng

HL 16.  Tinh thần gia đình

Don Bosco muốn trong các môi trường của ngài mỗi người đều cảm thấy "như ở nhà mình". Nhà Salêdiêng trở thành một gia đình khi tình thương được trao cho nhau và mọi người, hội viên cũng như thanh thiếu niên, đều cảm thấy mình được đón nhận và có trách nhiệm về lợi ích chung.

Trong bầu khí tin tưởng nhau, và hằng ngày tha thứ cho nhau, người Salêdiêng nghiệm thấy nhu cầu và niềm vui được cùng chia sẻ mọi sự. Họ tương quan với nhau không dựa vào luật lệ nhiều cho bằng dựa vào đức tin và sự thúc đẩy của cõi lòng.

Một chứng tá như thế sẽ khơi dậy nơi các thanh thiếu niên ước muốn tìm hiểu và theo đuổi ơn gọi Salêdiêng.

5) Câu hỏi cá nhân

* Bạn có biết một truyền thống tôn giáo nào đó ngày nay không còn nhiều giá trị nữa, nhưng vẫn còn được tiếp tục dạy dỗ không?

* Những người Biệt phái là những người Do thái thực hành, nhưng lòng tin của họ bị chia rẻ, tách khỏi đời sống dân chúng. Đó là lý do Chúa Giêsu đả kích họ. Và ngày nay, Chúa Giêsu có phải đả kích chúng ta không? Trong những vấn đề gì?

6) Kinh kết thúc

Lạy ĐỨC CHÚA là Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả đa cầu! Uy phong Ngài vượt quá trời cao.Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, thì con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm? (Tv 8, 1.3-4)

 

Các bài viết Lectio Divina trên website Dòng Cát Minh. Bản dịch tiếng Việt do Cô Martha Nhung Trần thực hiện.

Lm. GB. Nguyễn Văn Thêm, SDB dịch và bổ sung phần Salêdiêng.

 

 Suy niệm 2

VỚI CẢ TÂM TÌNH

Truyện kể rằng có hai vị thiền sư xuống núi. Dọc đường, các ngài gặp một thiếu nữ đứng bên vũng nước sâu. Thiếu nữ muốn đi qua mà không sao đi được. Thấy vậy, một thiền sư liền bế thiếu nữ vượt qua vũng nước.

Trở về gần đến Chúa, nhà sư kia trách bạn mình: "Sao anh lại bế một thiếu nữ như thế?" Nhà sư trả lời: "Tôi đã để cô ta lại bên vũng nước, sao anh lại mang cô ta về đến tận Chùa vậy?".

Câu chuyện thật ý nhị trên đã minh họa rõ nét về hai lối sống đạo. Lối sống đạo theo hình thức và lối sống đạo theo nội tâm. Nhà sư trọng hình thức không dám động đến thiếu nữ, nhưng tâm hồn ông lại nặng vấn vương. Thế mà, ông vẫn yên tâm cho rằng mình đã giữ trọn luật giới sắc. Ông tự hào về mình và trách móc bạn đã vi phạm luật tu hành. Ông đã hoàn toàn giữ luật theo hình thức bề ngoài mà không xét đến nội tâm của mình.

Hôm nay, Chúa Giêsu trách những người Pharisêu và kinh sư về thái độ giả hình. Vì họ cũng giống như các thiền sư trong câu chuyện trên. Họ chỉ lo giữ sạch bề ngoài mà không lo giữ trong sạch bề trong. Họ lo rửa tay chân mà không lo rửa lương tâm. Họ sợ tiếp xúc với người bệnh nhưng họ vẫn ấp ủ những ý đồ xấu xa trong tâm hồn. Có lẩn Chúa Giêsu đã sánh ví họ với những mồ mả, bên ngoài thì tô vôi, sơn phết đẹp đẽ, nhưng bên trong thì đầy xương cốt hôi hám, xấu xa.

Nói chung, những hình thức bên ngoài không phải là không cần thiết. Nhưng hình thức bề ngoài muốn có giá trị cần phải xuất phát từ tâm tình bên trong. Nội tâm con người là nguồn mạch của mọi hành vi. Nội tâm tốt thì hành vi tốt, nội tâm chân thật thì hành vi mới có giá trị.

Thánh Phaolô dạy: "Giả như tôi nói được các thứ tiếng, nhân loại và thiên thần, mà tôi không có lòng mến, thì tôi chỉ là thanh la vang vảng hay chũm chọe chập cheng. Và giả như tôi được ơn tiên tri, và biết mọi sự nhiệm mầu, toàn cả trí tri; và giả như tôi được tất cả lòng tin, khiến chuyển được đồi núi, mà tôi lại không có lòng mến, thì tôi vẫn là không! Và giả như tôi đem cả gia tư vốn liếng mà phát chẩn; và giả như tôi nộp mình chịu thiêu, mà tôi lại không có lòng mến, thì cũng hư không vô ích cho tôi!"

Vì thế, khi làm việc gì, điều cần thiết là cho cử chỉ phản ánh trung thực tâm hồn. Tất cả mọi việc làm lời nói ra bên ngoài phải xuất phát từ tâm hồn chân thực. Nhất là phải làm sao cho mọi nghi thức tôn giáo phát nguồn từ trái tim yêu mến chân thành. Việc từ thiện phải phát xuất từ một tình yêu mến huynh đệ. Lời cầu nguyện  phải phát xuất từ trái tim yêu mến của người con hiếu thảo với Cha trên trời. Việc ăn chay phải khởi đi từ ý muốn chế ngự các nết xấu.

Với tất cả tâm tình, những nghi thức mới trở nên có hồn, thành thực. Với tất cả tâm tình, chúng ta mới thực sự sống đạo. Với tất cả tâm tình, đạo mới dẫn đưa chúng ta đến gần Thiên Chúa hơn.

 Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB

 

 

Cập nhật lần cuối ngày Thứ ba, 06 Tháng 2 2018 11:23
Đánh giá bài suy niệm
(0 số lần đánh giá)
Số Lần đọc 153 lần

Suy Niệm Hằng Ngày

:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]