THỨ BA TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN

 

THỨ BA TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN

Bài Ðọc I: (Năm I) Rm 5, 12. 15b. 17-19. 20b-21

"Nếu bởi tội của một người mà sự chết đã thống trị, thì càng được thống trị hơn nữa trong sự sống do một Người".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, cũng như do một người mà tội lỗi đã nhập vào thế gian, và do tội lỗi có sự chết, và thế là sự chết đã truyền đến mọi người, vì lẽ rằng mọi người đã phạm tội. Vì nếu bởi tội của một người mà nhiều người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa và ơn huệ kèm trong ân sủng của một người, là Ðức Giêsu Kitô, càng tràn ngập chan chứa hơn nữa tới nhiều người. Vì nếu bởi tội của một người mà sự chết đã thống trị do một người đó, thì những người lãnh được ân sủng và ơn huệ dồi dào bởi đức công chính, càng được thống trị hơn nữa trong sự sống do một người là Ðức Giêsu Kitô.

Do đó, tội của một người truyền đến mọi người, đưa tới án phạt như thế nào, thì đức công chính của một người truyền sang mọi người, đưa tới bậc công chính ban sự sống cũng như thế. Vì như bởi tội không vâng lời của một người mà muôn người trở thành những tội nhân thế nào, thì do đức vâng lời của một người mà muôn người trở thành kẻ công chính cũng như thế.

Nhưng ở đâu càng đầy tràn tội lỗi, thì ở đó càng tràn đầy dư dật ân sủng: để như tội lỗi đã thống trị làm cho người ta chết thế nào, thì nhờ đức công chính, ân sủng sẽ thống trị làm cho người ta sống đời đời do Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, cũng như vậy.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 39, 7-8a. 8b-9. 10. 17

Ðáp: Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa (c. 8a & 9a).

Xướng: 1) Hy sinh và lễ vật thì Chúa chẳng ưng, nhưng Ngài đã mở tai con. Chúa không đòi hỏi lễ toàn thiêu và lễ đền tội, bấy giờ con đã thưa: "Này con xin đến". - Ðáp.

2) Như trong Quyển Vàng đã chép về con: lạy Chúa, con sung sướng thực thi ý Chúa, và pháp luật của Chúa ghi tận đáy lòng con. - Ðáp.

3) Con đã loan truyền đức công minh Chúa trong đại hội, thực con đã chẳng ngậm môi, lạy Chúa, Chúa biết rồi. - Ðáp.

4) Hãy mừng vui hoan hỉ trong Chúa, bao nhiêu kẻ tìm Chúa, và luôn luôn nói: Chúa thực là cao cả! Bao nhiêu kẻ mong ơn phù trợ của Ngài. - Ðáp.

Alleluia: Ga 17, 17b và a

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Lời Cha là chân lý; xin hãy thánh hoá chúng trong sự thật". - Alleluia.

 

Phúc Âm: Lc 12, 35-38

"Phúc cho đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, xếp chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy".

Ðó là lời Chúa.

LECTIO DIVINA THỨ BA TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN

Lc 12, 35-38

"Phúc cho đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức"

1) Kinh khai mạc

Lạy Thiên Chúa toàn năng và vĩnh cửu, là nguồn mạch mọi quyền lực và cảm hứng của chúng con. Xin ban cho chúng con sức mạnh và niềm vui trong việc phục vụ Chúa, như là môn đệ của Đức Kitô, là Đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, Một Thiên Chúa, đến muôn đời.  Amen.

2) Bài Tin Mừng : Lc 12, 35-38

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, xếp chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy".

3) Suy ngắm

* Qua dụ ngôn, Bài Tin Mừng hôm nay khuyên dạy chúng ta phải tỉnh thức.

* Lc 12, 35 : Lời khuyên dạy tỉnh thức. "Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay”. Thắt lưng có nghĩa là mặc áo hay buộc một dây chung quanh áo. Thắt lưng có nghĩa là sẵn sàng, đã chuẩn bị để làm việc ngay. Trước khi trốn khỏi Ai Cập, khi cử hàh Lễ Vượt Qua, người Do thái phải thắt lưng mình, nghĩa là chuẩn bị và sẵn sàng để đi ngay (Xh 12, 11). Khi một người đi làm việc, chiến đấu hay chu toàn một nhiệm vụ,họ phải thắt lưng (Dc 3, 8). Trong Thư Thánh Phaolô gửi Tín hữu Êphêsô, ngài mô tả áo giáp của Thiên Chúa và dạy rằng lưng của bạ phải được thắt với dây lưng sự thật (Ep 6, 14). Đèn phải được thắp lên, vì canh thức là nhiệm vụ phải được thi hành suốt ngày cũng như suốt đêm. Nếu không có ánh sáng, người ta không có thể bước đi trong đêm tối.

* Lc 12, 36 : Một dụ ngôn. Để cắt nghĩa việc thắt lưng có nghĩa là gì, Chúa Giêsu nói một dụ ngôn ngắn. “Như như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ”. Thái độ chờ đợi ông chủ về đòi hỏi thái độ tỉnh thức liên lỉ, nhất là ban đêm, vì người ta không biếtkhi nào ông chủ về. Người làm thuê phải luôn chăm chú và tỉnh thức.

*Lc 12, 37 : Lời hứa hạnh phúc. “Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, xếp chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng”. Ở đây trong lời hứa hạnh phúc này, mọi sự sẽ thay đổi, người chủ trở nên đầy tớ và bắt đầu phục vụ người đầy tớ, lúc bấy giờ trở thành người chủ. Trong Bữa Tiệc ly, Chúa Giêsu nhắc tới sự kiện chính Ngài là Chúa và Thầy, những đã trở nên đầy tớ của mọi người (Ga 13, 4-17). Hạnh phúc được hứa là điều sẽ xảy ra trong tương lai, vào thời cuối cùng, khác với hạnh phúc Chúa Giêsu đã hứa trong một dụ ngôn khác, khi Ngài nói rằng : “Ai trong anh em, khi một đầy tớ cày hay chăn chiên, sẽ nói với họ khi họ từ cánh đồng về, hãy đến và dùng bữa ngay? Nhưng có thể nói với họ : “Hãy chuẩn bị bữa tối cho ta, hãy thắt lưng và đợi trong khi ta ăn uống. Chính các ngươi sẽ ăn uống sau. Có phải các ngươi sẽ biết ơn đầy tớ vì đã làm điều được sai khiến? Vì thế, khi làm tất cả những điều được sai khiến, anh em hãy nói : “Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, đã chu toàn nhiệm vụ của mình” (Lc 17, 7-10).

* Lc 12, 38 : Ngài lập lại lời hứa hạnh phúc. “Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy". Ngài lập lại lời hứa hạnh phúc đòi sự tỉnh thức hoàn toàn. Ông chủ có thể về lúc nửa đêm, lúc ba giờ, lúc sáng sớm, hay bất cứ lúc nào. Người đầy tớ phải thắt lưng, phải sẵn sàng để có thể chu toàn việc mình ngay.

4) Hiến Luật Salêdiêng

HL 73. Nghèo khó và sứ mệnh Salêdiêng

Don Bosco đã sống đức nghèo khó với lòng siêu thoát và quảng đại phục vụ anh em. Lối sống của ngài ghi đậm dấu khắc khổ, cần mẫn và giàu sáng kiến.

Theo gương ngài, chúng ta cũng sống siêu thoát khỏi mọi của cải trần gian, và tích cực tham dự vào sứ mệnh của Hội Thánh, vào nỗ lực của Hội Thánh cho công lý và hòa bình, đặc biệt qua việc giáo dục những kẻ nghèo khổ.

Chứng tá nghèo khó của chúng ta, được thể hiện trong sự hiệp thông của cải, giúp thanh thiếu niên vượt thắng bản năng chiếm hữu ích kỷ và mở lòng chúng tới tinh thần chia sẻ Kitô hữu.

5) Câu hỏi cá nhân

* Chúng ta là những người làm công của Thiên Chúa. Hằng ngày chúng ta phải sẵn sàng, chăm chú và tỉnh thức 24 trên 24. Bạn có thành công trong việc này không? Bạn làm thế nào?

* Lời hứa về hạnh phúc tương lai trái với hiện tại. Điều này có tỏ lộ sự tốt lành của Thiên Chúa cho chúng ta, cho tôi không?

6) Kinh kết

Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán, điều CHÚA phán là lời chúc bình an cho dân Người. Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho ai kính sợ Chúa, để vinh quang của Người hằng chiếu toả trên đất nước chúng ta. (Tv 85, 8-9)

Các bài viết Lectio Divina trên website Dòng Cát Minh. Bản dịch tiếng Việt do Cô Martha Nhung Trần thực hiện.

Lm. GB. Nguyễn Văn Thêm, SDB dịch và bổ sung phần Salêdiêng.

 

 

Suy niệm

Mỗi người chúng ta đều có tự do, chúng ta phải nhớ rằng tự do này là chính Thiên Chúa ban cho chúng ta. Bài Tin Mừng hôm nay Chúa đã dùng hình ảnh ông chủ đi ăn cưới để các tôi tớ của mình ở nhà. Khi ông chủ đi ăn cưới, có vẻ như vắng mặt ông chủ, những người ở nhà có thể tự do thoải mái làm những gì mình thích, không sợ ông chủ nhìn thấy, không sợ ông chủ phạt. Hình ảnh này muốn nói đến sự tự do của mỗi người chúng ta.

Chúng ta thấy rằng hình như Chúa im lặng trước những tội ác của con người, những sự dữ mà chính do con người tạo ra để đối xử với đồng loại của mình. Vậy những lúc đó Thiên Chúa ở đâu? Chính vì những lối suy nghĩ bi quan của con người mà dần dần con người gạt Thiên Chúa ra khỏi đời sống của họ.

Hiện trạng đời sống đạo của một số Kitô hữu ngày nay đã bị phai nhạt dần. Họ có thể sống và làm gương cho những người vô thần, thế mà họ lại sống như những người vô thần. Đáng lẽ ra Thiên Chúa phải ra tay hay đe dọa những người lợi dụng danh vọng, quyền bính để chà đạp người khác, vì tiền bạc mà làm mọi tội ác ngay cả giết người, vậy mà Thiên Chúa vẫn im lặng trước những sự dữ như thế. Chính vì điều này làm cho họ phải nghi ngờ về sự hiện hữu của Thiên Chúa.

Nếu như bất cứ chuyện gì Chúa cũng ra tay thì đó đâu còn là tự do mà Chúa đã ban cho chúng ta. Trong bài Tin Mừng hôm nay đã nói, ông chủ sẽ quay về bất ngờ và phúc cho những đầy tớ nào còn tỉnh thức đợi chờ. Thiên Chúa sẽ đến bất ngờ, chúng ta sẽ không kịp sửa soạn nếu đang lúc chúng ta còn chìm đắm trong tội lỗi. Có một lần Don Bosco hỏi Đa Minh Saviô: "nếu con biết là một lát nữa đây con sẽ chết, vậy bây giờ con sẽ làm gì?" Saviô trả lời:"con vẫn tiếp tục chơi". Chúng ta cũng hãy như vị thánh nhỏ Đaminh Saviô, để cho mình luôn có một tâm hồn tinh tuyền đơn sơ, tránh bao có thể những dịp tội làm mất lòng Chúa. Điều đó chúng ta sẽ trở nên những người "đầy tớ" trung thành và tốt lành, thắp đèn sẵn sàng chờ đón "ông chủ" trở về.

Lạy Chúa, xin cho con cảm nhận được tình Chúa yêu con. Bởi vì chỉ có tình yêu mới giúp con có thể sống ngay thẳng và trung thành với Chúa cho đến cùng.

 

 GB. Nguyễn Trọng Nhân SDB

Cập nhật lần cuối ngày Thứ hai, 23 Tháng 10 2017 20:28
Đánh giá bài suy niệm
(0 số lần đánh giá)
Số Lần đọc 834 lần

Suy Niệm Hằng Ngày

:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]