THỨ BA TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN

THỨ BA TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN

Bài Ðọc I: (Năm I) Rm 12, 5-16

"Kẻ này là chi thể của người kia".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, chúng ta tuy nhiều người, nhưng cũng chỉ là một thân thể trong Ðức Kitô, và tương quan với mỗi người, kẻ này là chi thể của người kia. Nhưng chúng ta được những ân huệ khác nhau tuỳ theo ân sủng đã ban cho chúng ta: nếu là ơn nói tiên tri, thì hãy xử dụng sao cho xứng đối với đức tin; nếu là chức phận giúp việc, thì hãy chuyên cần giúp việc; nếu là thầy dạy, hãy lo dạy dỗ; nếu là khuyên bảo, hãy lo khuyên bảo; nếu là người phân phát, hãy có lòng chân thành; nếu là người cai quản, hãy cần mẫn; nếu là kẻ thương giúp, hãy vui vẻ.

Ðức ái không được giả hình. Hãy chê ghét điều ác và trìu mến điều lành. Hãy thương yêu nhau trong tình bác ái huynh đệ: Hãy nhân nhượng tôn kính nhau. Hãy siêng năng, chớ biếng nhác: hãy sốt mến trong tâm thần và phụng sự Chúa. Hãy hân hoan trong niềm cậy trông, nhẫn nại trong gian truân và kiên tâm cầu nguyện. Hãy giúp đỡ các thánh khi họ thiếu thốn, và ân cần tiếp khách đỗ nhà. Hãy chúc phúc cho những kẻ bắt bớ anh em: Hãy chúc phúc, chứ đừng chúc dữ. Hãy vui mừng với kẻ vui mừng, và khóc lóc với kẻ khóc lóc. Hãy đồng tâm hiệp ý với nhau: đừng tự cao tự đại, một hãy ưa thích những sự hèn kém. Ðừng tự đắc cho mình là khôn.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 130, 1. 2. 3

Ðáp: Lạy Chúa, xin giữ linh hồn con trong bình an của Chúa.

Xướng: 1) Lạy Chúa, lòng con không tự đắc, và mắt con chẳng liếc nhìn cao, con cũng không lo nghĩ những việc lớn lao hay là những điều quá tầm trí mọn. - Ðáp.

2) Nhưng con lo giữ linh hồn cho thinh lặng và thanh thản. Như trẻ thơ sống trong lòng thân mẫu, linh hồn con cũng như thế ở trong con. - Ðáp.

3) Israel hãy cậy trông vào Chúa, tự bây giờ và cho tới muôn đời. - Ðáp.

Hoặc:

Ðáp Ca: Tv 21, 26b-27. 28-30a. 31-32

Ðáp: Lạy Chúa, bởi Chúa mà lời con ca ngợi vang lên trong Ðại hội (c. 26a).

Xướng: 1) Bởi Chúa mà lời con ca ngợi vang lên trong Ðại hội. Con sẽ làm trọn những lời khấn hứa của con, trước mặt những người tôn sợ Chúa. Bạn cơ bần sẽ ăn và được no nê, những kẻ tìm kiếm Chúa sẽ ca khen Chúa: "Tâm hồn các bạn hãy vui sống tới muôn đời". - Ðáp.

2) Thiên hạ sẽ ghi lòng và trở về với Chúa, khắp cùng bờ cõi địa cầu; và toàn thể bá tánh chư dân sẽ phủ phục trước thiên nhan Chúa. Bao người ngủ trong lòng đất sẽ tôn thờ duy một Chúa. - Ðáp.

3) Miêu duệ con sẽ phục vụ Ngài, sẽ tường thuật về Chúa cho thế hệ tương lai, và chúng kể cho dân hậu sinh biết đức công minh Chúa, rằng: "Ðiều đó Chúa đã làm". - Ðáp.

 

Alleluia: Tv 147, 12a và 15a

Alleluia, alleluia! - Giêrusalem, hãy ngợi khen Chúa, Ðấng đã sai lời Người xuống cõi trần ai. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Lc 14, 15-24

"Anh hãy ra ngoài đường ngoài ngõ, và cố ép người ta vào cho đầy nhà tôi".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, một người đồng bàn thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Phúc cho kẻ sẽ được ăn tiệc trong nước Thiên Chúa". Người phán cùng kẻ ấy rằng: "Có một người kia dọn tiệc linh đình, và đã mời nhiều thực khách. Tới giờ dự tiệc, ông sai đầy tớ đi báo cho những kẻ được mời để họ đến, vì mọi sự đã dọn sẵn sàng rồi. Nhưng mọi người đồng thanh xin kiếu. Người thứ nhất nói với ông rằng: "Tôi mới tậu một thửa ruộng, tôi cần phải đi xem đất, nên xin ông cho tôi kiếu". Người thứ hai nói: "Tôi mới mua năm đôi bò, và tôi phải đi thử chúng, nên xin ông cho tôi kiếu". Người khác lại rằng: "Tôi mới cưới vợ, bởi đó tôi không thể đến được".

"Người đầy tớ trở về thuật lại những điều đó cho chủ mình. Bấy giờ chủ nhà liền nổi giận, bảo người đầy tớ rằng: "Anh hãy cấp tốc đi ra các công trường và các ngõ hẻm thành phố mà dẫn về đây những người hành khất, tàn tật, đui mù và què quặt". Người đầy tớ trở về trình rằng: "Thưa ông, lệnh ông ban đã được thi hành, thế mà hãy còn dư chỗ". Ông chủ lại bảo người đầy tớ rằng: "Anh hãy ra ngoài đường ngoài ngõ và cố ép người ta vào cho đầy nhà tôi. Vì tôi bảo cho các người biết: không một ai trong những kẻ đã được mời, sẽ được nếm bữa tiệc của tôi".

Ðó là lời Chúa.

 

LECTIO DIVINA

"Anh hãy ra ngoài đường ngoài ngõ, và cố ép người ta vào cho đầy nhà tôi"

1) Kinh khai mạc

Lạy Chúa quyền năng và thương xót, chỉ có ơn Chúa trợ giúp, chúng con mới có thể dâng cho Chúa việc phục vụ và lời ca ngợi thích hợp. Xin ban ơn giúp chúng con sống đức tin chúng con tuyên xưng và trông cậy vào lời hứa sự sống vĩnh cửu Chúa đã hứa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, Một Thiên Chúa, đến muôn đời.  Amen.

 2) Bài Tin Mừng : Lc 14, 15-24

Khi ấy, một người đồng bàn thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Phúc cho kẻ sẽ được ăn tiệc trong nước Thiên Chúa". Người phán cùng kẻ ấy rằng: "Có một người kia dọn tiệc linh đình, và đã mời nhiều thực khách. Tới giờ dự tiệc, ông sai đầy tớ đi báo cho những kẻ được mời để họ đến, vì mọi sự đã dọn sẵn sàng rồi. Nhưng mọi người đồng thanh xin kiếu. Người thứ nhất nói với ông rằng: "Tôi mới tậu một thửa ruộng, tôi cần phải đi xem đất, nên xin ông cho tôi kiếu". Người thứ hai nói: "Tôi mới mua năm đôi bò, và tôi phải đi thử chúng, nên xin ông cho tôi kiếu". Người khác lại rằng: "Tôi mới cưới vợ, bởi đó tôi không thể đến được".

"Người đầy tớ trở về thuật lại những điều đó cho chủ mình. Bấy giờ chủ nhà liền nổi giận, bảo người đầy tớ rằng: "Anh hãy cấp tốc đi ra các công trường và các ngõ hẻm thành phố mà dẫn về đây những người hành khất, tàn tật, đui mù và què quặt".

Người đầy tớ trở về trình rằng: "Thưa ông, lệnh ông ban đã được thi hành, thế mà hãy còn dư chỗ". Ông chủ lại bảo người đầy tớ rằng: "Anh hãy ra ngoài đường ngoài ngõ và cố ép người ta vào cho đầy nhà tôi. Vì tôi bảo cho các người biết: không một ai trong những kẻ đã được mời, sẽ được nếm bữa tiệc của tôi".

3) Suy ngắm

* Bài Tin Mừng hôm nay tiếp tục suy tư về những đề tài liên quan tới bàn tiệc và việc mời tham dự. Chúa Giêsu kể dụ ngôn về bữa tiệc. Nhiều người được mới tham dự, nhưng đa số không tới dự. Ông chủ bữa tiệc khó chịu vì sự vắng mặt của những người được mời, sau đó sai các đầy tớ của mình đi mời những người nghèo, tàn tật, đui mù và què quặt. Và sau việc đó, vẫn còn chỗ. Vì thế ông ra lệnh đầy tớ đi mời bất cứ người nào, cho tới nhà ông đầy người. Bài dụ ngôn này soi sáng cho các cộng đoàn trong thời của Luca.

* Trong các cộng đoàn vào thời Luca, có các Kitô hữu, đến từ Do thái giáo và có các Kitô hữu đến từ Dân ngoại, được gọi là lương dân. Không phân biệt về dân tộc, giai cấp và nòi giống, họ sống sâu xa lý tưởng chia sẻ và hiệp thông (Cv 2, 42; 4, 32; 5, 12). Nhưng có nhiều khó khăn, vì một số quy định về sự trong sạch ngăn cản người Do thái dùng bữa với lương dân. Và cho dù sau này họ đã gia nhập cộng đoàn Kitô giáo, một số người vẫn giữ tập tục cổ xưa là không ngồi cùng bàn với người ngoại. Đây là lý do tại sao Thánh Phêrô có xung khắc với cộng đoàn Giêrusalem, vì ngài vào nhà ông Cornêliô, một người ngoại và đã dùng bữa với ông (Cv 11, 3). Đứng trước những vấn đề này của các cộng đoàn, Thánh Luca giữ lại một số lời của Chúa Giêsu liên quan tới bữa tiệc (Lc 14, 1-24). Dụ ngôn chúng ta đang suy ngắm là một hình ảnh cho điều đang xảy ra nơi các cộng đoàn.

* Lc 14, 15 : "Phúc cho kẻ sẽ được ăn tiệc trong nước Thiên Chúa". Chúa Giêsu vừa chấm dứt hai dụ ngôn: một về việc chọn chỗ (Lc14, 7-11) và một về chọn khách được mời (Lc 14,12-14). Khi lắng nghe dụ ngôn này, người được ngồi bàn với Chúa Giêsu phải lãnh hội lời giáo huấn quan trọng của Chúa Giêsu và phải nói : "Phúc cho kẻ sẽ được ăn tiệc trong nước Thiên Chúa". Người Do thái so sánh thời gian tương lai của Đấng Messia với bữa tiệc, nổi bật về lòng biết ơn và sự hiệp thông (Is 25, 6; 55, 1-2; Tv22, 27). Đói, nghèo và thiếu thốn làm cho dân chúng hy vọng rằng trong tương lai họ sẽ có được điều họ đang thiếu và không có trong hiện tại. Niềm hy vọng về của cải thời Messia, thông thường được cảm nghiệm trong các bữa tiệc, là một viễn cảnh của thời tận thế.

* Luca 14, 16-20 : Bữa tiệc lớn đã sẵn sàng. Chúa Giêsu trả lời với một dụ ngôn. "Có một người ban cho một bữa tiệc lớn và mời nhiều người". Nhưng bổn phận của mỗi người ngăn cản người khác nhận lời mời. Người thứ nhất nói : "Tôi vừa mua một miếng đất và phải đi xem!" Người thứ hai nói : "Tôi vừa mua một cặp bò và tôi đang đi thử đôi bò đó!" Người thứ ba nói : "Tôi vừa cưới vợ, do đó tôi không thể tới được!" Theo giới hạn của luật, những người đó có quyền không nhận lời mời (xem Đnl 20, 5-7).

* Luca 14, 21-22 : Lời mời vẫn còn, không bị hủy đi. Ông chủ tiệc khó chịu vì thấy lời mời của mình không được đón nhận. Trong lúc cuối cùng, người khó chịu chính là Chúa Giêsu, vì những quy định về việc tuân giữ luật làm cho người ta không nhận ra sự vô vị lợi khi được mời đến nhà các bạn bè, lời mời nổi bật về tinh thần huynh đệ và chia sẻ. Do đó ông chủ tiệc truyền các đầy tớ đi mời người nghèo, đui mù và què quặt. Thông thường họ là những người bị loại bỏ, vì họ bị cho là không trong sạch, nhưng bây giờ được mời ngồi vào bàn tiệc.

* Luca 14, 23-24 : Vẫn còn chỗ. Phòng tiệc chưa đầy. Vẫn còn chỗ. Sau đó, chủ nhà truyền các đầy tớ đi mời tất cả những người đi trên đường. Đó là người ngoại. Họ cũng được mời vào ngồi bàn tiệc. Vì thế, trong dụ ngôn bữa tiệc của Chúa Giêsu, mọi người ngồi chung một bàn, người Do thái và người ngoại. Vào thời Thánh Luca, có nhiều vấn đề ngăn cản thực hiện lý tưởng của bữa tiệc chung. Qua dụ ngôn, Thánh Luca cho thấy rằng việc thực hành bữa tiệc đến từ chính Chúa Giêsu. Sau khi Giêrusalem bị tàn phá, năm 70, người Pharisêu nắm quyền trong các Hội đường, yêu cầu phải nghiêm khắc giữ luật chứng tỏ mình là người Do thái. Người Do thái trở lại Kitô giáo là một đe dọa, vì họ phá hủy những bức tường ngăn cách Dân Israel ra khỏi các dân khác. Người Pharisêu tìm cách bắt họ bỏ đức tin vào Chúa Giêsu. Nhưng vì không thành công, họ xua đuổi họ ra khỏi các Hội đường. Việc này dần dần dẫn tới sự phân tách giữa người Do thái và người Kitô hữu. Đây là cội nguồn gây nên nhiều đau khổ, nhất là cho những người Do thái trở lại (Rm 9, 1-5). Trong dụ ngôn, Thánh Luca tỏ cho thấy rõ ràng rằng những người Do thái trở lại không phải là những người không trung thành với dân tộc họ. Hoàn toàn trái lại! Họ là những người được mời và chấp nhận lời mời. Họ thực sự là những người tiếp nối Dân Israel. Những người không trung thành là những người không chấp nhận lời mời và không muốn nhìn nhận Chúa Giêsu là Đấng Messia (Lc 22, 66; Cv 13, 27).

4) Hiến Luật Salêdiêng

HL 26. Thanh thiếu niên: những người chúng ta được sai tới

Chúa đã chỉ cho Don Bosco các thanh thiếu niên, đặc biệt những em nghèo khổ hơn cả, như những người đầu tiên và chính yếu mà sứ mệnh Ngài phải hướng tới.

Được kêu gọi tới cùng một sứ mệnh, chúng ta nhận thức được mức quan trọng tột bực của nó: các thanh thiếu niên đang trải qua lứa tuổi phải thực hiện những chọn lựa nền tảng của cuộc đời có ảnh hưởng tới tương lai của xã hội và Hội Thánh.

Cùng với Don Bosco, chúng ta tái khẳng định sự ưu tiên dành cho "giới trẻ nghèo khổ, bị bỏ rơi, sống trong nguy hiểm", là thành phần cần được yêu mến và rao giảng Tin Mừng hơn; đặc biệt chúng ta làm việc tại những nơi nghèo khổ trầm trọng hơn cả.

5) Câu hỏi cá nhân

* Nói chung, ai là người được mời và nói chung, ai là người không được mời dự lễ chúng ta?

* Ngày nay những lý do nào hạn chế người ta tham dự vào xã hội và Giáo hội? Và những lý do nào loại họ ra khỏi cộng đoàn? Những lý do đó có chính đáng không?

6) Kinh kết

Sự nghiệp Chúa oai phong hiển hách, đức công chính của Người tồn tại thiên thu. Chúa đã truyền tưởng niệm những kỳ công của Người. CHÚA là Đấng từ bi nhân hậu. (Tv 111, 3-4)

Các bài viết Lectio Divina trên website Dòng Cát Minh. Bản dịch tiếng Việt do Cô Martha Nhung Trần thực hiện.

 

Lm. GB. Nguyễn Văn Thêm, SDB dịch và bổ sung phần Salêdiêng.

 

Suy niệm:

CẦN PHẢI BIẾT ĐÁNH GIÁ ĐÚNG SAI

Khi sống trong thế giới vật chất con người thường dựa trên vật chất để đo lường đánh giá về một con người.  Họ đã giản lược cả đời sống vào các nhu cầu vật chất và dường như họ lãng quên và ít ai bỏ thời gian để học hỏi, đào sâu đời sống tinh thần.  Điều này cũng làm ảnh hưởng đến những quyết định quan trọng trong cuộc đời, họ cũng chỉ dưa trên vật chất để quyết định rồi coi nhẹ giá trị tinh thần. Trong bài đọc một Thánh Phaolô đã cho cộng đoàn Philiphê biết con đường cứu độ của Thiên Chúa qua Con của Người là Đức Kitô. Thiên Chúa không dùng quyền năng hay sức mạnh để cứu độ con người, ngược lại Ngài dùng sự khiêm nhường và sự vâng lời ThiênChúa Cha như là một thứ vũ khí lợi hại để dành chiến thắng.

Còn bài phúc âm nói đến lời chúc phúc cho những ai được dự tiệc nước Thiên Chúa. Truyền thống của người Do thái tin rằng khi Đấng Thiên Sai đến, Ngài sẽ đãi họ một bữa tiệc. Và họ tự hào rằng chỉ có dân Do thái mới được dự bữa tiệc này thôi. Tuy nhiên Chúa Giêsu đã dùng dụ ngôn này để dạy cho họ một bài học. Nếu họ coi thường và không sẵn sàng đón tiếp Ngài họ bị loại ra khỏi và ơn cứu độ sẽ dành cho các dân tộc khác. Phong tục của người Do thái hơi khác thường với dân tộc khác một chút khi mời khách đến dự tiệc, họ phát thiệp mời đi nhưng không cho biết ngày giờ dự tiệc. Đến ngày đãi tiệc mọi sự đã sẵn sàng và chủ sai đầy tớ đi báo tin cho khách mời tới. Tuy nhiên cho biết ngày giờ dự tiệc bất ngờ như vậy sẽ làm cho người được mời rất khó xử trong công việc của họ. Vì thế đã có một số người từ chối, người thì viện lý do bận rộn vì chuyện làm ăn, người thì bị cám dỗ trần thế quyến rũ nên coi nhẹ việc giữ lề luật Chúa,  đặc biệt việc tham dự thánh lễ vào ngày chúa nhật, còn người khác lại viện lý do bận rộn lo toan cho gia đình “tôi mới cưới vợ nên không đến được”. Nếu bận rộn lo toan cho gia đình mà xao lãng bổn phận với Chúa, nhất là lời mời đến dự tiệc nước trời thì đây là một lựa chọn sai và đáng tiếc.

Chúa Giêsu đã dùng dụ ngôn này để giải thích cho ta biết Mầu nhiệm cứuđộ của Ngài. Thực tế Thiên Chúa đã chọn dân Do thái và mời gọi họ ngay từ đầu tham gia vào bàn tiệc Nước Trời nhưng họ đã từ chối không tham dự nên tiệc cưới được mở rộng cho hết mọi dân, mọi tầng lớp.

Dọi chiếu vào cuộc sống, chúng ta cũng được Thiên Chúa mời gọi đến để tham dự bàn tiệc Nước Trời với Ngài vào mỗi ngày chúa nhật. Nhưng nhiều lần ta đã khôngtới, ta đã tính toán và giản lược điều này theo những nhucầu, những giá trị của vật chất, nghĩa là tham dự thánh lễ mất thời gian, không mang lại lợi nhuận cho tôi. Vì thế tôi không đến. Như thế ta đã đánh mất đi nhu cầu nền tảng của con người, đó là đời sống tâm linh, là nguồn lực mang đến sự sống viên mãn cho con người. Để đạt được điều này ta cần dành thời gian để học hỏi Kinh Thánh và trao dồi đời sống thiêng liêng.

Chúng ta đã được mời gọi, nhưng điều quan trọng là chúng ta biết đáp trả lại lời mời này một cách chính đáng qua việc học hỏi kinh Thánh cũng như năng chịu các bí tích để có sức mạnh chiến đấu với cám dỗ, còn không chúng ta dễ dàng đi trật đường và bị loại ra ngoài.

 

 Giuse Hồ Quang Hân SDB

Cập nhật lần cuối ngày Thứ hai, 06 Tháng 11 2017 18:45
Đánh giá bài suy niệm
(1 Đánh giá)
Số Lần đọc 869 lần

Suy Niệm Hằng Ngày

:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]