THỨ BA TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN

 

THỨ BA TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN

Bài Ðọc I: (Năm I) Kn 2, 23 - 3, 9

"Ðối với con mắt người không hiểu biết, thì hình như các ngài đã chết, nhưng thật ra các ngài sống trong bình an".

Trích sách Khôn Ngoan.

Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Chúa để sống vĩnh viễn. Nhưng bởi ác quỷ ghen tương, nên tử thần đột nhập vào thế gian: kẻ nào thuộc về nó thì bắt chước nó.

Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và đau khổ sự chết không làm gì được các ngài. Ðối với con mắt người không hiểu biết, thì hình như các ngài đã chết, và việc các ngài từ biệt chúng ta, là như đi vào cõi tiêu diệt. Nhưng thật ra, các ngài sống trong bình an. Và trước mặt người đời, dầu các ngài có chịu khổ hình, lòng cậy trông của các ngài cũng không chết.

Sau một giây lát chịu khổ nhục, các ngài sẽ được vinh dự lớn lao, vì Chúa đã thử thách các ngài như thử vàng trong lửa, và chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu. Khi đến giờ Chúa ghé mắt nhìn các ngài, các người công chính sẽ sáng chói và chiếu tỏ ra như ánh lửa chiếu qua bụi lau. Các ngài sẽ xét xử các dân tộc, sẽ thống trị các quốc gia, và Thiên Chúa sẽ ngự trị trong các ngài muôn đời.

Các ngài đã tin tưởng ở Chúa, thì sẽ hiểu biết chân lý, và trung thành với Chúa trong tình yêu, vì ơn Chúa và bình an sẽ dành cho những người Chúa chọn.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 33, 2-3. 16-17. 18-19

Ðáp: Tôi chúc tụng Thiên Chúa trong mọi lúc (c. 2a).

Xướng: 1) Tôi chúc tụng Thiên Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen Người. Trong Thiên Chúa linh hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui. - Ðáp.

2) Thiên Chúa để mắt coi người hiền đức, và tai Người lắng nghe tiếng họ cầu. Thiên Chúa ra mặt chống người làm ác, để tẩy trừ di tích chúng nơi trần gian. - Ðáp.

3) Người hiền đức kêu cầu và Chúa nghe lời họ, Người cứ họ khỏi mọi nỗi âu lo. Thiên Chúa gần gũi những kẻ đoạn trường, và cứu chữu những tâm hồn đau thương dập nát. - Ðáp.

Alleluia: Cl 3, 16a và 17c

Alleluia, alleluia! - Nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong anh em; anh em hãy nhờ Ðức Kitô mà tạ ơn Chúa Cha. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Lc 17, 7-10

"Chúng tôi là đầy tớ vô dụng: vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán: "Ai trong các con có người đầy tớ cày bừa hay chăn súc vật ngoài đồng trở về liền bảo nó rằng: "Mau lên, hãy vào bàn dùng bữa", mà trái lại không bảo nó rằng: "Hãy lo dọn bữa tối cho ta, hãy thắt lưng và hầu hạ ta cho đến khi ta ăn uống đã, sau đó ngươi mới ăn uống"? Chớ thì chủ nhà có phải mang ơn người đầy tớ, vì nó đã làm theo lệnh ông dạy không? Thầy nghĩ rằng không.

"Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: "Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm".

Ðó là lời Chúa.

 

LECTIO DIVINA

"Chúng tôi là đầy tớ vô dụng: vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm"

1) Kinh khai mạc

Lạy Chúa quyền năng và thương xót, xin Chúa gìn giữ chúng con khỏi mọi điều nguy hại. Xin Chúa ban cho chúng con thần khí tự do, sức khỏe trong tinh thần và thể xác để chúng con có thể thực hiện công trình của Chúa trên trái đất này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, Một Thiên Chúa, đến muôn đời.  Amen.

2) Bài Tin Mừng : Lc 17, 7-10

Khi ấy, Chúa Giêsu phán: "Ai trong các con có người đầy tớ cày bừa hay chăn súc vật ngoài đồng trở về liền bảo nó rằng: "Mau lên, hãy vào bàn dùng bữa", mà trái lại không bảo nó rằng: "Hãy lo dọn bữa tối cho ta, hãy thắt lưng và hầu hạ ta cho đến khi ta ăn uống đã, sau đó ngươi mới ăn uống"? Chớ thì chủ nhà có phải mang ơn người đầy tớ, vì nó đã làm theo lệnh ông dạy không? Thầy nghĩ rằng không. "Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: "Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm".

3) Suy ngắm

* Bài Tin Mừng hôm nay kể lại dụ ngôn chỉ có trong Tin Mừng Luca, và không có bản song song trong các Tin Mừng khác. Dụ ngôn muôn dạy rằng đời sống chúng ta phải được đánh dấu bởi thái độ phục vụ. Nó bắt đầu với ba câu hỏi và sau cùng chính Chúa Giêsu ban cho câu trả lời.

* Luca 17,7-9 : Ba câu hỏi của Chúa Giêsu. Đó là ba câu hỏi được rút ra từ đời sống hằng ngày, và do đó các thính giả phải chính mình nghĩ về kinh nghiệm của mình để trả lời theo kinh nghiệm đó. Câu hỏi thứ nhất : "Ai trong các con có người đầy tớ cày bừa hay chăn súc vật ngoài đồng trở về liền bảo nó rằng: "Mau lên, hãy vào bàn dùng bữa ngay?". Tất cả sẽ trả lời : ”Không!”. Câu hỏi thứ hai : “Có lẽ đúng hơn ông ta nói với nó : "Hãy lo dọn bữa tối cho ta, hãy thắt lưng và hầu hạ ta cho đến khi ta ăn uống đã, sau đó ngươi mới ăn uống"? Chắc chắn tất cả sẽ trả lới : “Đúng như vậy!” Câu hỏi thứ ba : “Chớ thì chủ nhà có phải mang ơn người đầy tớ, vì nó đã làm theo lệnh ông dạy không?” Tất cả sẽ trả lời : “Không!” Cách Chúa Giêsu nêu lên câu hỏi làm cho dân chúng chú ý đến mục tiêu Ngài muốn hướng tư tưởng của chúng ta. Ngài muốn chúng ta trở nên đầy tớ của nhau.

* Luca 17, 10 : Câu trả lời của Chúa Giêsu. Sau cùng chính Chúa Giêsu rút  ra câu kết luận đã tàng ẩn trong các câu hỏi : “Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: "Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm". Chúa Giêsu cho chúng ta một ví dụ khi Ngài nói : “Con Người không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ” (Mc 10, 45). Phục vụ là đề tài Thánh Luca thích. Phục vụ tượng trưng hình thức trong đó người nghèo vào thời Chúa Giêsu, là những người nghèo đang mong chờ Đấng Messia : không phải là Ông Vua, không phải là Đấng Messiavinh quang, nhưng là Đầy Tớ của Thiên Chúa, đã được Ngôn sứ Isaia công bố (Is 42, 1-9). Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu, thưa với Thiên thần : “Đây là Nữ Tỳ của Chúa, xin  cho thực hiện nơi tôi theo lời ngài!” (Lc 1, 38). Ở Nazareth Chúa Giêsu giới thiệu mình là Đầy Tớ được Ngôn sứ Isaia mô tả (Lc 4, 18-19 và Is 61, 1-2). Khi lãnh nhận Phép Rửa và khi biến hình, Ngài được Chúa Cha xác nhận qua những lời Thiên Chúa nói với Đầy Tớ (Lc 3, 22; 9, 35; Is 42, 1). Chúa Giêsu yêu cầu các môn đệ của Ngài : “Ai muốn trở nên người thứ nhất, phải trở thành người đầy tớ của anh em” (Mt 20, 27).

Đây tớ vô dụng! Đây là định nghĩa của người Kitô hữu. Thánh Phaolô nói về điều này với cộng đoàn Côrinhtô khi ngài viết : “Tôi trồng, Apollos tưới, nhưng Chúa cho mọc lên. Trong việc này người trồng và người tưới không phải là người quan trọng, nhưng Chúa là Đấng cho mọc lên” (1 Cr 3, 6-7). Phaolô và Apollos không là gì cả, chỉ là những dụng cụ thông thường chỉ là “Đầy tớ”. Chỉ có Thiên Chúa mới quan trọng, chỉ có mình Ngài! (1 Cr 3, 7).

* Để phục vụ và để được phục vụ. Ở đây, trong bản văn này, người đầy tớ phục vụ ông chủ, chớ không phải ông chủ phục vụ người đầy tớ. Nhưng trong bản văn khác của Chúa Giêsu, điều trái ngược được nói tới: “Phúc cho những đầy tớ nào được ông chủ tìm thấy tỉnh thứckhi ổng trở về. Thật vậy, Thầy nói với anh em, ông chủ sẽ thắt lưng mình, đặt các đầy ớ ngồi vào bàn và phục vụ họ” (Lc 12, 37). Trong bản văn này, ông chủ phục vụ đầy tớ, chớ không phải đầy tớ phục vụ ông chủ. Trong bản văn thứ nhất, Chúa Giêsu nói trong thì hiện tại. Trong bản văn thứ hai, Chúa Giêsu nói trong tương lai. Sự đảo lộn này là cách thức khác để nói rằng : người sẵn sàng hy sinh mạng sống mình vì yêu mến Chúa Giêsu và Tin Mừng của Ngài sẽ tìm được (Mt 10, 39; 16, 25). Ai phục vụ Chúa trong đời sống hiện tại, sẽ được Chúa phục vụ trong đời sống tương lai!

4) Hiến Luật Salêdiêng

HL 61. Tình yêu huynh đệ và tông đồ

Don Bosco thường lưu ý là việc thi hành trung thực các lời khấn thực sự củng cố mối dây yêu thương huynh đệ và sự nhất trí trong hoạt động tông đồ.

Việc tuyên khấn các Lời Khuyên Phúc Âm giúp chúng ta sống tình hiệp thông với anh em trong cộng thể tu trì, như trong một gia đình đang hưởng sự hiện diện của Chúa.

Qua việc thanh luyện cõi lòng và nâng đỡ tự do thiêng liêng, các Lời Khuyên Phúc Âm làm cho đức ái mục tử của chúng ta trở thành ân cần và phong phú; người Salêdiêng vâng phục, nghèo khó và thanh khiết sẵn sàng yêu mến và phục vụ những người mà Chúa sai mình đến, nhất là các thanh thiếu niên nghèo khổ.

5) Câu hỏi cá nhân

* Tôi định nghĩa đời tôi như thế nào?

* Tôi có tự hỏi với ba câu hỏi của Chúa Giêsu không? Tôi có sống như người đầy tớ vô dụng không?

6) Kinh kết

CHÚA chăm sóc cuộc đời người thiện hảo, gia nghiệp họ tồn tại đến muôn năm. CHÚA giúp con người bước đi vững chãi, ưa chuộng đường lối họ dõi theo. (Tv 37, 18.23)

 

Các bài viết Lectio Divina trên website Dòng Cát Minh. Bản dịch tiếng Việt do Cô Martha Nhung Trần thực hiện.

Lm. GB. Nguyễn Văn Thêm, SDB dịch và bổ sung phần Salêdiêng.

 

Suy niệm:

Trong xã hội ngày nay có rất nhiều tổ chức bác ái, hội đoàn từ thiện để giúp đỡ những người khốn khổ bần cùng có được một cuộc sống no ấm, đầy đủ hơn. Không chỉ thế, cũng có những cá nhân, những công ty xí nghiệp luôn dang rộng vòng tay để giúp đỡ những vùng nghèo đói, những con người đau khổ và khó khăn. Đó là những nghĩa cử cao đẹp của tình người dành cho nhau. Thế nhưng, cũng không có ít những tổ chức, những cá nhân và cơ quan làm từ thiện cốt để lăng xê tên tuổi nhằm làm cho nhiều người biết tới. Mục đích của họ chỉ là tính đường lâu dài cho lợi ích của mình mà thôi, chứ việc làm bác ái chỉ là một phương tiện trong nhiều phương tiện kinh doanh của họ.

“Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi”. Lời Chúa hôm nay mở ra một lối nhìn mới về việc phục vụ của mỗi người chúng ta trong thế giới hôm nay. Những việc làm bác ái từ thiện, hay cả những việc phục vụ nhỏ bé dành cho anh chị em mình không phải là một hành động do chính tôi ban phát cho người khác khi tôi thấy họ tội nghiệp, thấy họ đau khổ hay thấy họ khó khăn. Quả thực những hành động đó chỉ là một phần trách nhiệm mà tình người, tình đồng loại đòi buộc tôi phải làm, đó là bổn phận tôi phải có đối với những người anh chị em mình. Sâu xa hơn, chúng ta phải cảm nhận được tình yêu thương mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta. Một tình yêu không xuất phát từ mục đích lợi lộc, không xuất phát từ sự tính toán hơn thua, nhưng đó là một tình yêu vô vị lợi, một tình yêu nhưng không. Chỉ khi cảm nhận được điều đó, chúng ta mới thấy mình nhận được tất cả từ Thiên Chúa là do tình yêu, và vì thế, những hành động bác ái nơi chúng ta cũng phải được xuất phải từ tình yêu vô vị lợi này. Chỉ khi chúng ta cảm nhận mình được yêu thương thì những hành động của chúng ta mới thấm nhuần tình yêu thương thực sự, và mới có ý nghĩa chân thật nơi hành động của mình. Đó chính là giá trị của việc phục vụ, được xuất phải từ một tấm lòng chân thành nơi bản thân, và sâu xa hơn là xuất phát từ chính tình yêu Thiên Chúa đã dành cho mỗi người chúng ta. Qua đó, những hành vi yêu thương của chúng ta dành cho người khác là những hành vi của một tình yêu thương cảm thông và chia sẻ, một tình yêu trao ban và dấn thân, như chính tình yêu Thiên Chúa đã dành cho con người qua Đức Giêsu, Đấng là yêu thương trọn vẹn và triệt để cho con người.

Lạy Chúa, mỗi người chúng con đều được Chúa yêu thương, dù cách yêu thương mà Chúa dành cho mỗi người chúng con đều không giống nhau, nhưng tình yêu đó đều thấm đượm trong cuộc sống mỗi ngày của chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con biết cảm nhận cách sâu xa tình yêu của Chúa, để từ đó trong mỗi ngày sống, chúng con biết đem tình yêu của mình mà yêu thương và phục vụ người khác cách chân thành và khiêm nhường như chính tình yêu thương và sự phục mà Chúa đã dành cho chúng con. Amen.

 

Phêrô Dương Hải Văn SDB

Cập nhật lần cuối ngày Thứ ba, 14 Tháng 11 2017 06:24
Đánh giá bài suy niệm
(0 số lần đánh giá)
Số Lần đọc 806 lần

Suy Niệm Hằng Ngày

:

Giới Thiệu

Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cuộc sống. Việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp mỗi người nhận biết lối đường để đi, phương cách để hành động, đồng thời bổ dưỡng tâm hồn con người trên đường về với Người.

Cùng với các bạn, website Lời Chúa cũng mong được góp những suy tư nhỏ bé của mình qua những bài suy niệm, với ước mong Lời Chúa sẽ giúp chúng ta được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn.


Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]